Alg. Voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

Een goede relatie met onze klanten vinden wij van het grootste belang en daarom vinden wij het belangrijk om duidelijk te zijn over de wederzijdse rechten en verplichtingen. Deze wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in onderstaande algemene voorwaarden. Als u bij ons bestelt gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 1. Definities
 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Studio Hart-stikke gevestigd Kobbe 45 te Dokkum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 54748342. BTW NL106437379B0, info@hart-stikke.nl, 0519-712045
 2. Opdrachtgever; Een persoon die, of een bedrijf dat, de opdracht verstrekt aan Studio Hart-stikke.
 3. Overeenkomst; Elke afspraak tussen Studio Hart-stikke en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden door Studio Hart-stikke ten behoeve van Opdrachtgever, zowel schrifelijk als mondeling.
 1. Algemeen
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Studio Hart-stikke en Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken van deze voorwaarden
 • Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien Studio Hart-stikke voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt.
 • Door het plaatsen van een bestelling verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en deze te accepteren.
 • De via de website van Studio Hart-stikke gegeven informatie maakt tevens onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
 • Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 1. Prijzen, offertes en betalingen
 • De prijzen zoals vermeld op de website www.hart-stikke.nl zijn in euro’s en inclusief BTW. De prijzen kunnen ten alle tijde door Studio Hart-stikke worden gewijzigd.
 • Alle offertes en aanbiedingen van Studio Hart-stikke zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als het product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
 • Studio Hart-stikke kan niet aan de offerte of aanbieding worden gehouden als Opdracht redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.
 • De in de offerte of factuur genoemde prijzen zijn exclusief BTW en verpakkingskosten. De BTW vindt u onderaan de offerte of factuur. Het totaalbedrag is vermeld inclusief BTW. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht en zijn afhankelijk van de overeengekomen verzendwijze.
 • Indien de aanvaarding afwijkingen bevat ten opzichte van de offerte of aanbieding, dan is Studio Hart-stikke daar niet aan gebonden, tenzij hierover schriftelijke overeenstemming is bereikt tussen Studio Hart-stikke en Opdrachtgever.
 • Een samengestelde offerte kan alleen in zijn geheel worden geaccepteerd. Studio Hart-stikke is niet gebonden om een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstige deel van de opgegeven prijs te leveren. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 • 7     Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. U krijgt van ons slechts 1 herinnering, hierna komt een aanmaning en bent u een bedrag van veertig euro ( € 40,= ) aan administratiekosten verschuldigd. Indien Studio Hart-stikke haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent ( 15% ) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Studio Hart-stikke om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 • 8 De administratie van Studio Hart-stikke geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever in een eventuele gerechtelijke procedure.
 1. Totstandkoming overeenkomst
 • De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Studio Hart-stikke komt tot stand wanneer Opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst via de website van Studio Hart-stikke, via de mail van Studio Hart-stikke of telefonisch is gedaan bij Studio Hart-stikke. Ten alle tijden zal Studio Hart-stikke een bevestiging per email of brief versturen.
 • Studio Hart-stikke is gerechtigd geplaatste bestellingen te weigeren zonder opgaaf van redenen. Opdrachtgever zal hiervan in kennis worden gesteld.
 1. Aanlevering gegevens
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor juiste aanlevering van gegevens benodigd voor het produceren van bestelde artikelen.
 • Voordat artikelen geproduceerd worden dient Opdrachtgever akkoord te gaan met de voorbeeldweergaven of verstrekte digitale proef van het product. Na akkoord door Opdrachtgever kan Studio Hart-stikke niet meer aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens van het geleverde artikel.
 1. 6.     Levering en leveringstermijn
 • Studio Hart-stikke streeft er naar het bestelde zo spoedig mogelijk te leveren.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle benodigde gegevens ten behoeve van het produceren en leveren van bestelde artikelen.
 • De door Studio Hart-stikke vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en zijn nimmer een fatale termijn. Studio Hart-stikke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de levering en schade die Opdrachtgever zou kunnen leiden als gevolge van het niet of niet tijdig leveren.
 • Studio Hart-stikke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim van derden van wie de levering afhankelijk is (bijv. drukkerij en transporteur).
 •  Diverse factoren zijn van invloed op de kwaliteit en de kleuren van het drukwerk. Studio Hart-stikke kan dan ook niet garanderen dat kaarten van oplages exact dezelfde kleur hebben als de bestelde proefkaart.
 •  Drukwerk- en borduur kleuren kunnen afwijken van het beeldscherm.
 •  Klachten dienen zo spoedig mogelijk (doch binnen 5 werkdagen) worden gemeld bij Studio Hart-stikke o.v.v. het order-/factuurnummer en foto’s van het product.
 •  Indien een nieuw product wordt voorgesteld zal deze alleen worden uitgevoerd indien het “verkeerde” product retour worden gestuurd.
 • Als Opdrachtgever besluit de bestelling mee te nemen, accepteert de Opdrachtgever de bestelling.
 1. Transport
 • Studio Hart-stikke draagt zorg voor een deugdelijke verpakking van de door haar geleverde artikelen.
 • Verpakkingsmaterialen worden niet teruggenomen door Studio Hart-stikke
 • Schade aan verpakkingsmaterialen worden niet gezien als productschade, en Studio Hart-stikke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de verpakking door transport.

    Overmacht

 • Als Studio Hart-stikke door overmacht niet aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen zonder gerechtelijke tussenkomst opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, dan wel door de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Studio Hart-stikke tot enige schadeloosstelling gehouden is. Studio Hart-stikke zal in dat geval een oplossing zoeken die tot een goede afhandeling van de opdracht zal leiden.

9    Toepasselijk recht en geschillen

 • 1     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studio Hart-stikke partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10   Eigendomsvoorbehoud

 • 1 De leverancier (Studio Hart-stikke) behoudt zich het eigendom voor alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs voor al deze  goederen geheel is voldaan.”

          Algemene Voorwaarden versie 1.0 Studio Hart-stikke, 12 april 2015